Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

         
notice: Nếu doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công Xác nhận quảng cáo thì có thể sử dụng ngay tài khoản để đăng nhập dịch vụ công Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm