CẤP, ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Quên mật khẩu
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 0
  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 1016
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 349
  • Tổng số hồ sơ đang thẩm định thực địa: 146
  • Tổng số hồ sơ chờ nộp phí và lệ phí: 63
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 4485